VERDE

עיצוב: VERDE - עמדה ביתית להכנת קרמים ומשחות מרפא, פרויקט של אורטל דורוחונצ'נו. מוסד אקדמי: בצלאל, המחלקה לעיצוב תעשייתי. מנחה הפרויקט: פרופ' עזרי טרזי